Algemene voorwaarden

terug naar homecontact
ART. 1. OPDRACHTGEVER EN VOSHAAR SCHUTTINGEN; LEVERINGEN EN BETALINGEN

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder Voshaar Schuttingen: Voshaar Schuttingen gevestigd en kantoor houdende te Enschede aan de Jaargetijdenweg 6, postcode: 7532 SX. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar Voshaar Schuttingen is gevestigd. Alle betalingen dienen (in principe) op voorhand te geschieden.

ART. 2. OFFERTES

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van calculatie in rekening worden gebracht. Een opdracht bindt Voshaar Schuttingen eerst nadat hij dit schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering er van is begonnen. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van Voshaar Schuttingen ontheffen laatstge-noemde van leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende. Na oplevering worden schuttingen nagemeten. Het verschil met de eerder uitgebrachte offerte wordt in meer-/mindering gebracht op deze offerte.

ART. 3. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door de opdrachtnemer extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot berekening van een lager bedrag dan is overeengekomen. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Voshaar Schuttingen ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Voshaar Schuttingen – buiten zijn verantwoordelijkheid – wordt overschreden. Wanneer de medewerkers van opdrachtnemer bij de opdrachtgever op locatie zijn, dient de opdrachtgever zelf de richting van de te plaatsen schutting te bepalen. Bij problemen achteraf is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.

ART. 4. EIGENDOMMEN VAN OPDRACHTGEVER

Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd moet Voshaar Schuttingen dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande aan zijn eigen zaken aanwendt. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

ART. 5. VERZENDING VAN DE GOEDEREN EN HET VERVOERSRISICO

Tenzij anders overeengekomen zorgt Voshaar Schuttingen voor verzending en levering van de goederen. Het aannemen van de goederen door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de goederen in goede staat zijn afgeleverd. Wanneer de goederen door of vanwege Voshaar Schuttingen zijn geleverd en de opdrachtgever beschadigingen aan het geleverde opmerkt, dan brengt hij Voshaar Schuttingen hiervan terstond – in ieder geval binnen 24 uur na de levering – telefonisch op de hoogte te stellen. Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Voshaar Schuttingen geen reclames omtrent beschadigingen meer aanvaard. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor rekening van Voshaar Schuttingen, tenzij door zijn schuld veroorzaakt. Emballage wordt in rekening gebracht. Wanneer deze emballage onbeschadigd aan Voshaar Schuttingen wordt geretourneerd, wordt de berekende prijs weer gecrediteerd.

ART. 6. BETALING

Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien niet anders is overeengekomen, voor dat tot levering wordt overgegaan. Voshaar Schuttingen is gerechtigd om voor de levering van de goederen voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking en/of uitlevering van de bestelde goederen te staken, indien deze zekerheid niet door de opdrachtgever kan worden verstrekt. Wanneer Voshaar Schuttingen goederen voor opdrachtgever dient op te slaan, die hij op afroep moet afleveren, dan behoudt hij zich het recht voor minimaal 30% van de koopsom als vooruitbetaling te berekenen. Betaling van deze voorschotnota dient te geschieden zoals onder punt 1 van dit artikel omschreven. Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze door de opdrachtgever ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of een gedeelte daarvan) 1,5% over het openstaande bedrag. Deze rente is verschuldigd zonder dat Voshaar Schuttingen hiervan rentenota’s hoeft te zenden of de opdrachtgever in gebreke dient te stellen. Bij levering van de goederen in gedeelten is Voshaar Schuttingen gerechtigd voor elke gedeelde levering de factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever voor aflevering van de artikelen dient te worden betaald. Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand. Reclames over het geleverd geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten. De opdrachtgever is enkel en alleen door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke en Voshaar Schuttingen heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht zijn vordering ter hand te stellen van zijn raadsman (advocaat, deurwaarder en/of incassobureau). Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakte, zijn voor rekening van opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste 35 Euro bedragen.

ART. 7. RETENTIERECHT

Wanneer Voshaar Schuttingen goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Voshaar Schuttingen heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van die opdrachtgever, heeft plaatsgevonden onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. De kosten van opslag etc. zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ART. 8. VERTRAGING DOOR DE OPDRACHTGEVER

Indien de voortgang of de levering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd, kan door Voshaar Schuttingen over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een nota worden gezonden aan de opdrachtgever, welke nota dan door de opdrachtgever dient te worden betaald zoals omschreven in artikel 6.

ART. 9. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

De door Voshaar Schuttingen met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

ART. 10. ANNULERINGEN

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte order annuleert is hij gehouden tot betaling aan Voshaar Schuttingen van een schadevergoeding van tenminste 30% van het bedrag van de overeenkomst. Dit percentage wordt door Voshaar Schuttingen verhoogd wanneer hij kan bewijzen dat zijn daadwerkelijk geleden schade groter is dan 30%.

ART. 11. AFNAME

Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen dan wel het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk worden opgeslagen, dan is de opdrachtgever verplicht de opslagkosten zoals Voshaar Schuttingen die dan in rekening brengt, te voldoen. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen de tijd is afgenomen, zo ook zonder dat daarbij een bepaalde tijd is afgesproken, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Voshaar Schuttingen – te zijner keuze – het recht om of het restant af te leveren en op de gebruikelijk wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald bij “Annuleringen” in artikel 10.

ART. 12. RECLAMES

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 24 uur na ontvangst van de goederen. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 24 uur behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Voshaar Schuttingen kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft be-/verwerkt, of heeft laten be-/verwerken, dan wel heeft doorverkocht aan derden. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie. Voshaar Schuttingen heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk te leveren. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde goederen sluiten elk recht van reclame uit en doen garanties vervallen. Verkleuringen van materialen welke volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.

ART. 13. AFWIJKINGEN

Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan door Voshaar Schuttingen geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeur.

ART. 14. OVERMACHT

Storingen in het bedrijf van Voshaar Schuttingen ten gevolge van overmacht (als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en/of stremmingen in het verkeer, stagnatie, beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, stakingen, uitsluitingen, optredens van werknemersorganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten ten gevolge waarvan de normale bedrijfsgang wordt verstoord en waardoor de uitvoering van een order wordt vertraagd dan wel redelijkerwijs onmogelijk wordt) ontheffen Voshaar Schuttingen redelijkerwijs van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak op kosten, schaden of interesses kan doen gelden. In geval van overmacht zal Voshaar Schuttingen daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, en zal de opdrachtgever het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Voshaar Schuttingen van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annuleren, echter onder de verplichting om van Voshaar Schuttingen af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

ART. 15. PRIJSWIJZIGINGEN

Bij stijging of daling van de prijzen van materialen of halffabricaten, die voor de uitvoering van een order nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzigingen van de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding van een order, is Voshaar Schuttingen gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van wettelijke bepalingen van dwingend recht dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

ART. 16. GARANTIES

Op alle door Voshaar Schuttingen geleverde goederen verstrekt Voshaar Schuttingen dezelfde garantie die hij dienaangaande zelf verkrijgt van zijn leveranciers.

ART. 17. DRAAGWIJDTE LEVERINGSVOORWAARDEN

Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en er genoegen mee te nemen, indien deze hem althans tevoren waren meegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd met deze leveringsvoorwaarden zijn, kunnen deze afwijkende bepalingen niet worden erkend, tenzij zij door Voshaar Schuttingen schriftelijk zijn erkend. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden, zullen de laatste prevaleren.

ART. 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Voshaar Schuttingen verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Voshaar Schuttingen tot algehele betaling van deze producten heeft plaatsgevonden. Zulks geldt ook wanneer de geleverde producten zijn be-/verwerkt. Het eigendomsvoorbehoud gaat dan op de producten die na verwerking zijn ontstaan, over. Wanneer op deze producten beslag wordt gelegd, heeft de opdrachtgever de verplichting de uitvoerende ambtenaar van het eigendomsvoorbehoud van Voshaar Schuttingen in kennis te stellen.

ART. 19. GESCHILLEN

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever. Aldus vastgesteld in Enschede op 21 april 2016

Op verzoek kunnen u deze voorwaarden per e-mail en/of post worden toegezonden.